नवीन संदेश

जिल्हा परिषद अहमदनगर सविस्तर पदभरती जाहिरात 2023
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी रिक्ती पदभरतीची निवड व प्रतिक्षा यादी
जिल्हा परिषद अहमदनगर - नविन वकीलांचे पॅनलवर कायदे विषयक सल्लागारांची नियुक्ती करणेबाबत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्तरावरील कंत्राटी रिक्त पद भरतीच्या उमेदवारांच्या पात्र व अपात्र याद्या
अनुकंपा तत्‍वावर नोकरीसाठी आवश्‍यक असलेल्‍या कातदपत्रांची यादी
जिल्हा केंद्रप्रमुख पुरस्कार 2023 प्रश्नावली
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्तरावरील कंत्राटी रिक्त पदभरती बाबत सूचना दिनांक 21 जून 2023
वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या जून 2023 अखेरच्या अनुकंपाधारकांच्या यादीमधील माहितीवर दि. 26-06-2023 पर्यंत हरकती मागविणेबाबत.
जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार (सन 2016 ते सन 2020 पर्यंत सुधारीत)
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गतचा बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा
पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा (पेसा)- 1996
नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software)
ध्वनी प्रदुषणाबाबतच्या तक्रारी 09156438088 या व्हॉट्स ॲप क्रमांकावर नोंदविण्याबाबत
लघु पाटबंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील आणि वळवणीच्या बंधाऱ्यातील पाणी वापराबाबत पाणी वापर संस्थेने जिल्हा परिषदेबरोबर करावयाचा करारनामा
जि.प.अहमदनगर कडील कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे व ल.पा.योजनांची देखभाल दुरुस्‍ती करण्‍यासाठी पाणी सहकारी पाणी वापर संस्‍था स्‍थापन करणेबाबत
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अन्‍वये कार्यक्षेत्रनिहाय अधिकारी संपर्क

हेल्पलाईन नंबर

  • पोलिस हेल्पलाइन : १००
  • रुग्णवाहिका : १०८
  • भ्रष्टाचार विरोधी : १०६४
  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष : १०७७
  • आपत्ती व्यवस्थापन : १०७८
  • गुन्हा थांबवणारे : १०९०
  • दामिनी पथक हेल्पलाइन : १०९१
  • चाइल्ड हेल्पलाईन : १०९८
  • नागरिक कॉल सेंटर : १५५३००

आम्हाला फॉलो करा