महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्यवस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष व मा. उपाध्‍यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्हणजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये चालते.

जि.प. आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रास वाहने भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन कक्षास कंत्राटी तत्वावर वाहने पुरवण्यासाठी दरपत्रके मागवणेबाबत. जि.प. आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रास स्टेशनरी साहित्य व ऑफिस स्टेशनरी घेण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. • School Report Card
• अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत. •लम्पी स्कीन डिसीज बाबात घ्यावयाची काळजी तसेच जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करणेबाबत माहिती • प्राण्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या लम्पी रोगासह इतर संसर्गजन्य रोगांचे प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी रोग प्रादुर्भावाची माहिती देणे बंधनकारक करणे व दंडात्मक कारवाई करणेबाबत. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती संदर्भातील प्रतिक्षासूची (वर्ग-३ व वर्ग-४) 31/12/2022 अखेर विविध गुणदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पर्धेचे नियोजन सन 2022-23 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) • जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार (सन 2016 ते सन 2020 पर्यंत सुधारीत) • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गतचा बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23 • वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा • पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा (पेसा)- 1996 • नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) • ध्वनी प्रदुषणाबाबतच्या तक्रारी 09156438088 या व्हॉट्स अॅप क्रमांकावर नोंदविण्याबाबत • लघु पाटबंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील आणि वळवणीच्या बंधाऱ्यातील पाणी वापराबाबत पाणी वापर संस्थेने जिल्हा परिषदेबरोबर करावयाचा करारनामा • जि.प.अहमदनगर कडील कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे व ल.पा.योजनांची देखभाल दुरुस्‍ती करण्‍यासाठी पाणी सहकारी पाणी वापर संस्‍था स्‍थापन करणेबाबत. • कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अन्‍वये कार्यक्षेत्रनिहाय अधिकारी संपर्क • जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-2022 अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावाबाबत.