1962 पासूनचे अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अ.क्र.

नाव

कालावधी

1.       

मा. श्री. जे इनोसंट

19-04-1962

19-05-1964

2.       

मा. श्री. जी. के. कसबेकर

03-07-1964

16-06-1965

3.       

मा. श्री. आर. एन. अस्थाना

26-06-1965

31-01-1968

4.       

मा. श्री. पी. आर. दासगुप्ता

10-04-1968

13-09-1969

5.       

मा. श्री. लालफाक झुआला

14-09-1969

31-08-1971

6.       

मा. श्री. एन. एल. लखनपाल

07-09-1971

23-08-1973

7.       

मा. श्री. आर. एम. प्रेमकुमार

24-08-1973

28-10-1975

8.       

मा. श्री. विजयसिंग

09-12-1975

29-08-1976

9.       

मा. श्री. ओ. पी. गहरोत्रा

30-08-1976

19-03-1979

10.  

मा. श्री. एस. व्ही. जोशी

20-03-1979

22-12-1980

11.  

मा. श्रीमती. सुधा भावे

23-12-1980

23-04-1982

12.  

मा. श्री. ए. के. नंदकुमार

24-04-1982

18-06-1982

13.  

मा. श्रीमती. रंजना सिन्हा

19-06-1982

07-11-1982

14.  

मा. श्री. जे. पी. बुधवंत

08-11-1982

04-02-1984

15.  

मा. श्री. एस. एस. क्षत्रिय

05-02-1984

24-06-1987

16.  

मा. श्री. डी. एन. वैद्य

08-07-1987

01-05-1990

17.  

मा. श्री. एस. जे. कुंटे

02-05-1990

07-02-1993

18.  

मा. श्री. ए. एम. लिमये

08-02-1993

04-07-1996

19.  

मा. श्री. ए. बी. भागडे

12-07-1996

08-09-1998

20.  

मा. श्रीमती. एम. एन. केरकेट्टा

11-09-1998

12-10-1999

21.  

मा. श्री. तानाजी वि. सत्रे

20-10-1999

05-03-2001

22.  

मा. श्री. विजय सिंघल

15-03-2001

03-10-2001

23.  

मा. श्री. विकासचंद्र रस्तोगी

16-10-2001

02-01-2002

24.  

मा. श्री. चंद्रकांत दळवी

03-01-2002

20-11-2004

25.  

मा. श्रीमती. प्राजक्ता लवंगारे

30-11-2004

19-05-2007

26.  

मा. श्री. कुशाभाऊ शिनगारे

19-05-2007

13-11-2007

27.  

मा. श्री. के. एम. नागरगोजे

14-11-2007

01-01-2009

28.  

मा. श्री. राजाराम माने

01-01-2009

31-05-2010

29.  

मा. श्री. प्रकाश महाजन

17-06-2010

27-09-2010

30.  

मा. श्रीम. रुबल अग्रवाल

03-03-2011

05-02-2014

31.  

मा. श्री. शैलेश नवाल

05-02-2014

30-04-2016

32.  

मा. श्री. रविंद्र बिनवडे

30-04-2016

13-07-2017

32.  

मा. श्री. विश्वजीत माने

16-08-2017

08-08-2019

33.  

मा. श्री. शिवराज पाटील

19-09-2019

30-08-2020

34.   मा. श्री. राजेंद्र क्षीरसागर 23-10-2020

14-03-2022