अहमदनगर जिल्हा परिषद

सहाय्यक शासकीय माहीती अधिकारी, माहीती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची यादी  

अ.नं. कार्यालयाचे नांव  

सहाय्यक शासकीय माहीती अधिकारी

माहीती अधिकारी अपिलीय अधिकारी दुरध्‍वनी क्रमांक
1 सामान्‍य प्रशासन विभाग कार्यालयीन अधिक्षक कक्ष अधिकारी उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सा.)

0241-2353695
2 जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वरिष्‍ठ सहाय्यक

सहाय्यक प्रकल्‍प अधिकारी (सनियंत्रण)

प्रकल्‍प संचालक 0241-2320495
3 अर्थ विभाग लेखाधिकारी-१ / लेखाधिकारी-२

वरिष्‍ठ लेखाधिकारी मुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी 0241-2353324
4 ग्रामपंचायत विभाग कार्यालयीन अधिक्षक

 

ग.वि.अ. (म.ग्रा.रो.ह.यो) उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) 0241-2324118
5 महिला व बालकल्‍याण विभाग कार्यालयीन अधिक्षक

कक्ष अधिकारी उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (म.व बा.) 0241-2341953
6 आरोग्‍य विभाग कक्ष अधिकारी प्रशासन अधिकारी जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी

0241-2327425
7 कृषि विभाग कक्ष अधिकारी जिल्‍हा कृषि अधिकारी कृषि विकास अधिकारी

0241-2353693
8 पशुसंवर्धन विभाग कक्ष अधिकारी पशुधन विकास अधिकारी (तां.) जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी

0241-2353697
9 समाज कल्‍याण विभाग वरिष्‍ठ सहाय्यक

 

कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-२ समाज कल्‍याण अधिकारी

0241-2356286
10 सार्वजनिक बांधकाम (द.) विभाग कार्यालयीन अधिक्षक शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग

0241-2353691
11 सार्वजनिक बांधकाम (उ.) विभाग कार्यालयीन अधिक्षक/ सहा.लेखाधिकारी/ मुख्‍य आरेखक

उप कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग 0241-2355055
12 लघु पाटबंधारे विभाग कार्यालयीन अधिक्षक/ सहा.लेखाधिकारी/ आरेखक

उप कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग 0241-2353698
13 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कार्यालयीन अधिक्षक उप कार्यकारी अभियंता

 

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

0241-22355896
14 भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा कनिष्‍ठ अभियंता शाखा अभियंता उप अभियंता यांत्रीकी

0241-2354470
15 शिक्षण विभाग (प्राथ.) कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-२ उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)

0241-2353694/

0241-2329808

16 शिक्षण विभाग (माध्‍य.) कार्यालयीन अधिक्षक उपशिक्षणाधिकारी (माध्‍य.) शिक्षणाधिकारी (माध्‍य.)

0241-2328750
17 शिक्षण विभाग (निरंतर) कार्यक्रम सहाय्यक उपशिक्षणाधिकारी (निरंतर) शिक्षणाधिकारी (निरंतर)

0241-2321245