www.nagarzp.gov.in

शैक्षणिक पार्श्वभूमी
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत उपक्रम
बांधकाम
अपंग समावेशित शिक्षण
गटसाधन / समुहसाधन केंद्
मोफत पाठ्यपुस्तके
लोकजागृती
गणवेश
पर्यायी शिक्षण
शिक्षक प्रशिक्षण
संशोधन, मूल्यमापन, पर्यवेक्षण व सनियंत्रण
शाळा अनुदान
लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण
नाविन्‍यपूर्ण उपक्रम
कॅल लॅब

 

 

अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत विशेष गरजा धारक (मंददृष्टी) विद्यार्थी लार्ज प्रिंट क्रमिक पाठ्यपुस्तके लाभार्थी यादी सन 2014-15

विशेष गरजाधारक (दृष्टिदोष) विद्यार्थी शस्त्रक्रिया संदर्भित यादी सन 2014-15